176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ КЛАС

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ КЛАС