176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Информация за услугите предоставяни от образователните институции

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, предоставяме на .Вашето внимание  услугите предоставяни от 176 ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Дубликат на завършен клас, свидетелство

Описание на админидстративни услуги

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование