176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий”

План-прием в първи и осми клас

Класиране 1 клас

План- прием в първи и осми клас за учебната 2019-2020 г.

Заповед комисия

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

С Решение №82 от 22.02.2018г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием на деца в общинските детски градини  и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, влязла в сила от 19 март 2018г. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на децата, който на територията на Столична община се извършва чрез електронна система ! Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране на сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директора на училището в същия ден.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

С Решение №83 по Протокол №48/22.02.2018г. на Столичен общински съвет е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018/2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО

Плaн прием в VIII клaс в 176 ОУ – тaблицa